Žádost o vyjádření  k projektové dokumentaci
Základní informace
 Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby.
Způsob podání žádsoti
Tyto informace poskytujeme na základě vyplněného formuláře ....
Přílohy k žádosti:
  • Situace širších vztahů, zákres do katastrální mapy nebo jiný plánek , ve kterém bude zachycen rozsah zájmového území / dané stavební akce. Povolené jsou pouze formáty .png .jpg s omezenou velikostí 2MB na soubor.
  • Plná moc. V případě zastupování.